2% pre fyzické osoby

Ďakujeme všetkým darcom ♥, ktorí nám prispeli. V minulom roku ste nám poukázali 4247,33. Tento finančný dar sme využili na zaplatenie nájomného a tvorivé dielne v rámci Rehabilitačného strediska, keďže príspevky zo štátu a obce sú nepostačujúce.

2) FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie je povinná:

1. vyplniť v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktoré sa nachádza v VIII. oddiele daňového priznania typu A a v XII. oddiele daňového priznania typu B (ďalej len „vyhlásenie“); daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024;

2. zaplatiť daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní, aby nebol vykázaný daňový nedoplatok; za daňový nedoplatok sa v súvislosti s poukázaním podielu zaplatenej dane nepovažuje suma nedoplatku nepresahujúca 5 eur, ako aj nedoplatok evidovaný na dani do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

a) Tlačivo –  danove_priznanie_foa_2022

b) Tlačivo – danove_priznanie_fob_2022

Podať ho môžete osobne, poštou alebo elektronicky.

Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

  • podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu podľa trvalého bydliska
  • vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane  je už súčasťou formulára daňového priznania, preto  je potrebné priamo do daňového formulára vypísať tieto údaje:

Názov: Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.

Sídlo:  Bratislava-Petržalka, 851 04, Haanova, 2694/ 10

Právna forma: Nezisková organizácia

IČO:  36077127

vypočítaná suma 2% z ich zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3 €

Upozornenie: Podiel 2% z dane môže daňovník – fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.Ak chcete aj naďalej meniť život ľuďom s duševnou poruchou:  PODPORTE  ich  svojimi 2%, 3%. Stiahnite si náš leták  Dss_MOST_letak_2%_24 web a poproste o jeho umiestnenie vo firme, alebo organizácii u Vašich ochotných príbuzných alebo rodiny.

Vďaka Vašim 2% im podávame ruku, aby mohli vyjsť zo svojej samoty.