GDPR

Informácie o ochrane osobných údajov

STIAHNITE SI:

Informácia o účeloch spracúvania

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov: Ing. Dana Reháková, dana.rehakova@dss-most.sk

Viac informácií ako aj žiadosti nájdete tu: PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV

V prípade, ak si neželáte byť zverejnený na niektorej z fotografií, videí, oznámte nám to písomne na adresu info@dss-most.sk

Ochrana osobných údajov:

V zmysle ustanovenia §60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle nasledovné informácie:

Prevádzkovateľ: Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.

Adresa: Haanova 2694/10, 851 04 Bratislava

IČO: 36077127

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov:

Ing. Dana Reháková, dana.rehakova@dss-most.sk

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

E-mail: statny.dozordp.gov.sk

Telefón: +421 2 323 132 14

Telefonické konzultácie: +421 2 323 132 20

Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnych služieb: sociálne poradenstvo, rehabilitačné stredisko a zariadenie podporovaného bývania; a zdravotníckych služieb v psychologickej ambulancii.

Naša nezisková organizácia spracúva osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo Vy prijímatelia sociálnych služieb a zdravotných služieb. Spracúvame osobné údaje svojich zamestnancov, bývalých zamestnancov, dohodárov, študentov brigádnikov, dobrovoľníkov, stážistov a uchádzačov o zamestnanie.

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Naša organizácia spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie a na plnenie rôznych zmlúv, ako napr. pracovné zmluvy, zmluvy s prijímateľmi sociálnych služieb, adaptačné zmluvy, zmluvy o dobrovoľníckej činnosti,  zmluvy so stážistom, zmluvy na poskytovanie zdravotných služieb, obchodné zmluvy, objednávky ai .

Z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo v podkladoch. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom Dss-MOST.

Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania sú uvedené v: Záznam o spracovateľských činnostiach Dss-MOST.

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia §100 zákona o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky, alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Predmetný návrh musí obsahovať:

 1. Meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 2. Označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 3. Predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 4. Dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 5. Kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa §28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania osobných údajov

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom Dss-MOST.

Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania sú uvedené v Záznam o spracovateľských činnostiach Dss-MOST.

  

Práva dotknutej osoby

 • Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámení o odvolaní súhlasu alebo osobne v Dss-MOST. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

V Bratislave dňa 29.3.2022